Anunci d'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d'ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants...

Dimarts, 30 de juny de 2015 a les 00:00

Anunci d'adjudicació del contracte per a la prestació del servei de retirada i emmagatzematge dels vehicles fora d'ús i posterior descontaminació i reciclatge dels residus resultants, així com també del dipòsit dels vehicles que s'hagi d'executar en compliment d'ordres judicials o administratives, fet que es publica als efectes de l'article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Darrera actualització: 12.09.2019 | 12:22